Main menu

Kallelse till årsstämma i Seabased AB (publ.)

Aktieägarna i Seabased AB (publ), org. nr. 556617-6557, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 12 juli 2016, klockan 13.30, i konferensrum, ”Gustavianum” på Clarion Hotel Gillet, Dragarbrunnsgatan 23, 753 20 Uppsala.

Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman skall, för att ha rätt att delta i stämman, vara införd i den av styrelsen förda aktieboken på dagen för stämman.

Anmälan
Aktieägare som avser delta i stämman ombedes, för att underlätta planeringen inför stämman, att senast torsdagen den 7 juli ha anmält sitt deltagande till bolaget per telefon: 018 – 504 810 eller via e-mail till This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Länk till fullmaktsformulär, klicka här.

Ombud mm.
Aktieägare som avser att närvara genom ombud skall utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person skall bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst ett år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på bolagets webbplats, www.seabased.com.

Förslag till dagordning:
1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Godkännande av förslaget till dagordning.
4. Val av en eller två justeringsmän.
5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse och koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Redogörelse av verkställande direktören.
8. Beslut om: a) fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen; b) dispositioner beträffande bolagets förlust enligt den fastställda balansräkningen; samt c) ansvarsfrihet åt styrelsens ledamöter och verkställande direktören.
9. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor.
10. Val av styrelse och i förekommande fall val av revisor samt styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter.
11. Beslut om bemyndigande av styrelsen att vidta nyemission mm.
12. Beslut om antagande av ny bolagsordning
13. Stämmans avslutande.

Styrelsens beslutsförslag:

Punkten 8 b: Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten överförs i ny räkning och att ingen utdelning skall lämnas för räkenskapsåret.

Punkten 11: Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen skall kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller andra villkor i enlighet med aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande skall ske på marknadsmässiga villkor. Styrelsen skall äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som skall äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen skall kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller andra villkor enligt ovan är att bolaget skall kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra riktade emissioner i syfte att införskaffa kapital till bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Punkten 12: Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar att anta en ny bolagsordning varigenom bolagsordningens §2 ändras från ”Styrelsen skall ha sitt säte i Uppsala” till ”Styrelsen skall ha sitt säte i Lysekil kommun”. Vidare föreslås att en ny §9 införs i bolagsordningen vari det skulle föreskrivas att ”Utöver i Lysekil kommun får stämma även hållas i Uppsala kommun”.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkterna 11-12 ovan förutsätter för dess giltighet biträde av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören skall, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till Seabased AB (publ), Sylveniusgatan 5D, 754 50 Uppsala, eller via e-post till: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse samt styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 11-12 ovan samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor med adress Sylveniusgatan 5D, 754 50 Uppsala senast tre veckor före stämman, dvs. senast tisdagen den 21 juni 2016. Handlingarna skickas också utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman.

Uppsala i juni 2016
Seabased AB (publ)
Styrelsen